(84-8) 39 333 360 - Ext 110

Máy bay

Airbus 321 – 184 chỗ ngồi

asdfafd

Hạng Thương gia: 16 chỗ

Hạng Phổ thông: 168 chỗ

A321 - 184 cambodiaATR72 – 67 chỗ ngồi

asdfafd

ATR72 - 67 Cambodia